راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن علوم باغبانی    
مدیرگروه علوم باغبانی

ثانی خانی - محسن
4558
آزمایشگاه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

ندیرخانلو - لیلا
4567
آزماشگاه بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی

خالقی - سعیده
4533


ارتباط با علوم و مهندسی باغبانی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-