خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25119   بروزرسانی: 01-02-1393

Mitra Aelaei
میترا اعلائی
دانشیار

پست الکترونيکی
maelaei@znu.ac.ir      mitraaelaei@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/aelaei-mitra

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4529

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی ، کدپستی 38791-45371