خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25897   بروزرسانی: 05-07-1395

Mohammad Esmaeil Amiri
محمداسماعیل امیری
استاد

پست الکترونيکی
M-amiri@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/amiri-mohammad

تلفن
   0241-5152348   +98 (0) 24 3305 2800

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان،دانشکده کشاورزی،گروه باغبانی