خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23544   بروزرسانی: 04-08-1398

Masoud Arghavani
مسعود ارغوانی
دانشیار

پست الکترونيکی
arghavani@znu.ac.ir      masoud.arghavani@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/arghavani-masoud

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4528

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، اتاق 24، کدپستی 38791-45371