خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25560   بروزرسانی: 11-10-1398

Zahra Ghahremani
زهرا قهرمانی
دانشیار

پست الکترونيکی
z.ghahremani@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ghahremani-zahra

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4556

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، اتاق -----، کدپستی 38791-45371