خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25083   بروزرسانی: 09-04-1403

Seyed Najmmaddin Mortazavi
سيد نجم الدين مرتضوي
دانشیار

پست الکترونيکی
Mortazavi@znu.ac.ir      Mortazavi46@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mortazavi-najmmaddin

تلفن
024-33447713   09121419304   +98 (0) 24 3305 4530

فکس
   +98 (0) 24 3228 1-4530

آدرس 
دانشگاه زنجان -دانشکده کشاورزی- گروه علوم باغبانی - اتاق 32 تلفن 33054530