خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25440   بروزرسانی: 21-07-1402

Mohsen Sanikhani
محسن ثانی خانی
استادیار

پست الکترونيکی
sani@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/sanikhani-mohsen

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4558

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، اتاق 21 (ساختمان 2)، کدپستی 38791-45371

 

تخصص: بیوتکنولوژی ـ گیاهان دارویی