خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25082   بروزرسانی: 08-07-1398

Ali Soleimani
علی سلیمانی
استاد

پست الکترونيکی
asoleimani@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/soleimani-ali

تلفن
   09193482445   +98 (0) 24 3305 4527

فکس
   +98 (0) 24 3228 32283202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی جدید، گروه علوم باغبانی، اتاق23 ، کد پستی 4537138791