مدیرگروه علوم باغبانی

دکتر محسن ثانی خانی

رشته تحصیلی: باغبانی - بیوتکنولوژی

پست الکترونیک: sani[at]znu.ac.ir     

تلفن: 4558         0

فکس: 0


ارتباط با علوم و مهندسی باغبانی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-