بروزرسانی: 9-4-1403
آزمایشگاه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

نوع آزمایشگاه:   مکان:ساختمان 2 کشاورزی (جدید) - گروه علوم و مهندسی باغبانی

  نام شماره تماس ایمیل
کارشناس آزمایشگاه خانم لیلا ندیرخانلو (33054567)024 nadirkhanlou.l@znu.ac.ir
معرفی

-

زمینه های فعالیت
  • انجام فعالیت­های پایان نامه های دانشجویان
  • اندازه گیری صفات کمی و کیفی نمونه­ های (میوه، گل، سبزی، گیاهان دارویی و گلخانه ای) مانند وزن، حجم، قطر،طول، اندازه گیری رنگیزه ها (کلروفیل ،کارتنوئید ، فنل و فلاونوئید )، ویتامین c ، کربوهیدرات­ها ،نشت یونی، PH، درصد روغن میوه، آنتی اکسیدان ، انواع آنزیم ها (پرکسیداز ، کاتالاز و ...)
امکانات و تجهیزات آزمایشگاه     

 اندازه گیری صفات مورفولوژیکی ، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی با دستگاه های موجود نظیر اسپکتروفتومتر، PHمتر ،ECمتر، سانتریفیوژ، کولیس دیجیتال، بن­ ماری، رفراکتومتر، دستگاه آب مقطر گیری ، پورومتر، ورتکس و سمپلر 


ارتباط با علوم و مهندسی باغبانی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-