اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-11 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
ربيعيوليrabiei@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
مرتضويسيد نجم الدينMortazavi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
برزگرطاهرtbarzegar(a)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
ارغوانیمسعودarghavani@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
قهرمانیزهراz.ghahremani@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
خیریعزیزالهkheiry@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
اعلائیمیتراmaelaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
ثانی خانیمحسنsani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
رضویفرهنگrazavi.farhang@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
نکونامفاطمهnekounam@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
سلیمانیعلیasoleimani@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی

اساتید بازنشسته
Displaying 1-2 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
محمديجعفرJaf_Mohammadi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
امیریمحمداسماعیلM-amiri@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی


ارتباط با علوم و مهندسی باغبانی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-